Příprava na přijímací zkoušky na 8letá gymnázia - 2. pololetí 2019

Typ kurzu:
Věková skupina:
Cena:
2 240 Kč
Termíny:
čt,
16:00 - 17:30

Začínáme 26. 9. a po pololetí pokračujeme až do dubna 2020 do termínu zkoušek.

více na...

A jakým tématům se budeme společně věnovat?

Český jazyk

 1. Zvuková stránka jazyka, hlásky, samohlásky a souhlásky, dělení slov, souhlásky znělé a neznělé, pravopis slov s obtížnými skupinami hlásek typu bě, pě, mě, vě a dalších
 2. Tvoření slov a jejich význam, slova nadřazená a podřazená, spisovná a nespisovná, zdrobněliny a slova citově zabarvená, stavba slova – kořen, předpona přípona a koncovka
 3. Pravopis i-y, u-ů-ú, pravidla a výjimky psaní velkých písmen, vyjmenovaná a příbuzná slova, procvičení na vzorových diktátech
 4. Tvarosloví – skloňování, slovní druhy, stupňování, slovesný způsob
 5. Slovosled, věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice, druhy podmětů a přísudků
 6. Přímá řeč, věta uvozovací, druhy vět podle postoje mluvčího
 7. Funkční styly a slohové útvary – vypravování, popis, dopis, jednoduché tiskopisy, SMS- a emailová netiketa, výběr vhodných jazykových prostředků
 8. Slovní zásoba, slova jednoznačná a mnohoznačná, vhodnost užití přídavných jmen, porozumění textu, rozlišování podstatných a nepodstatných informací, klíčová slova, osnova textu
 9. Literární druhy žánry – epika, lyrika a drama, pověst, pohádka, bajka, hádanka, charakteristika postav a prostředí, následnost dějů 10. Umělecké prostředky, jazykové prostředky, přirovnání, personifikace, rým, rytmus, rčení, přísloví a pranostiky, próza a poezie

Matematika

 1. Číselná osa, porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel, zápis čísla v desítkové soustavě, číselné řády
 2. Druhy početních operací a jejich výsledky, dělení a násobení x-cifernými čísly, dělení se zbytkem
 3. Převody jednotek – času, délky, hmotnosti aj., slovní úlohy
 4. Základní geometrické útvary – přímky, polopřímky, úsečky, rovnoběžky, různoběžky a kolmice
 5. Rovinné obrazce a jejich základní charakteristika – čtverec, obdélník a trojúhelník, kružnice – průměr a poloměr
 6. Tělesa – poznání tvarů, objem, druhy souměrnosti
 7. Čtení informací z tabulek, grafů a diagramů, jejich jednoduché konstrukce, interpretace vypočtených dat
 8. Zlomky a početní operace s nimi, smíšená čísla, vzájemné transformace zlomků a desetinných čísel
 9. Slovní úlohy I. – vzorové příklady z testů scio, didaktik apod.
 10. Slovní úlohy II. – logické slovní úlohy a úlohy o pohybu Kurzy otevíráme, když se sejdou alespoň tři zájemci.

Kurz je určen pro žáky 5. tříd ZŠ.

Kurz povede kvalifikovaná lektorka Mgr. Iva Kokaislová (učitelka ZŠ), se kterou spolupracujeme již řadu let.

 

VŠECHNY NAŠE KURZY VČETNĚ JEJICH AKTUÁLNÍCH CEN A ROZVRHU I MOŽNÝCH INDIVIDUÁLŮ NALEZNETE ZDE...

Fotogalerie