Příprava na přijímací zkoušky na 8-letá gymnázia - 1.pololetí

Typ kurzu:
Věková skupina:
Cena:
2 430 Kč
Termíny:
pá,
15:00 - 16:30

A jakým tématům se budeme společně věnovat?

Český jazyk

1. Zvuková stránka jazyka, hlásky, samohlásky a souhlásky, dělení slov, souhlásky znělé a neznělé, pravopis slov s obtížnými skupinami hlásek typu bě, pě, mě, vě a dalších 2. Tvoření slov a jejich význam, slova nadřazená a podřazená, spisovná a nespisovná, zdrobněliny a slova citově zabarvená, stavba slova – kořen, předpona přípona a koncovka 3. Pravopis i-y, u-ů-ú, pravidla a výjimky psaní velkých písmen, vyjmenovaná a příbuzná slova, procvičení na vzorových diktátech 4. Tvarosloví – skloňování, slovní druhy, stupňování, slovesný způsob 5. Slovosled, věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice, druhy podmětů a přísudků 6. Přímá řeč, věta uvozovací, druhy vět podle postoje mluvčího 7. Funkční styly a slohové útvary – vypravování, popis, dopis, jednoduché tiskopisy, SMS- a emailová netiketa, výběr vhodných jazykových prostředků 8. Slovní zásoba, slova jednoznačná a mnohoznačná, vhodnost užití přídavných jmen, porozumění textu, rozlišování podstatných a nepodstatných informací, klíčová slova, osnova textu 9. Literární druhy žánry – epika, lyrika a drama, pověst, pohádka, bajka, hádanka, charakteristika postav a prostředí, následnost dějů 10. Umělecké prostředky, jazykové prostředky, přirovnání, personifikace, rým, rytmus, rčení, přísloví a pranostiky, próza a poezie

Matematika

1. Číselná osa, porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel, zápis čísla v desítkové soustavě, číselné řády 2. Druhy početních operací a jejich výsledky, dělení a násobení x-cifernými čísly, dělení se zbytkem 3. Převody jednotek – času, délky, hmotnosti aj., slovní úlohy 4. Základní geometrické útvary – přímky, polopřímky, úsečky, rovnoběžky, různoběžky a kolmice 5. Rovinné obrazce a jejich základní charakteristika – čtverec, obdélník a trojúhelník, kružnice – průměr a poloměr 6. Tělesa – poznání tvarů, objem, druhy souměrnosti 7. Čtení informací z tabulek, grafů a diagramů, jejich jednoduché konstrukce, interpretace vypočtených dat 8. Zlomky a početní operace s nimi, smíšená čísla, vzájemné transformace zlomků a desetinných čísel 9. Slovní úlohy I. – vzorové příklady z testů scio, didaktik apod. 10. Slovní úlohy II. – logické slovní úlohy a úlohy o pohybu Kurzy otevíráme, když se sejdou alespoň tři zájemci.

Kurz je určen pro žáky 5.tříd ZŠ.

Kurz povede kvalifikovaná lektorka Mgr.Iva Kokaislová (učitelka ZŠ).

Fotogalerie