Mgr. Martina Kuchyňková

Mgr. Martina Kuchyňková
speciální pedagožka

martina.kuchynkova@lexik.cz

Jsem speciální pedagog se specializací etoped, psychoped, somatoped, terapeut pod supervizí, logopedický asistent, arteterapeut, využívám relaxační techniky. Aktuálně se účastním výcviku v systemické terapii. Mám bez mála 30letou praxi v pomáhajících profesích, jako jsou sociální služby a školství (ZŠS – třída s rehabilitačním vzdělávacím programem, PPP, SPC, ŠSP). V poradně pracuji s klienty všech věkových kategorií a všech typů SVP. Diagnostika: školní zralosti, k možnému individuálnímu vzdělávání, SPU – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, poruch pozornosti (ADHD/ADD) a poruch chování. Diagnostiku provádím také u jedinců s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, s vadami řeči, s duševním onemocněním, u jedinců z multilingvního prostředí, u dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Zácviky do reedukačních postupů: u dětí se SPU – reedukace čtení, pravopisu, percepcí, u dětí s poruchami pozornosti (ADHD/ADD), u dětí připravujících se k nástupu do ZŠ – nácvik percepcí, vyvození dominantní ruky u dětí předškolního věku, vyvození korektního úchopu tužky, zácvik do provádění křížových cviků. Metodické konzultace: se zákonnými zástupci, s učiteli, s asistenty pedagoga, s výchovnými poradci, se školními metodiky prevence, se školními speciálními pedagogy, se školními psychology, s řediteli škol apod., a to v terénu, v PPP, osobně, online nebo telefonicky. Vystavuji Doporučení ŠPZ ke vzdělávání pro žáky s podpůrným opatřením, k uzpůsobení podmínek k přijímacím zkouškám, k uzpůsobení podmínek ke státní maturitní zkoušce. Orientační mapování (OM): OM školní zralosti v MŠ, OM rizik narušené komunikační schopnosti v MŠ, OM rizik poruch učení a možného mimořádného nadání v ZŠ. Metodička prevence pro školy: jsem k dispozici školním metodikům prevence i zákonným zástupcům žáků ke konzultacím v oblasti primární prevence patologických jevů. Jsem průvodkyní pro začínající odborné pracovníky PPP a pro stážisty.