Příprava na přijímací zkoušky na 4 a 8-letá gymnázia (ma+čj)

Přemýšlíte již nyní, jak nejlépe připravit vaše dítko na 8-leté nebo 4-leté gymnázium? Nabízíme pravidelné přípravy během týdne a to čtvrtky nebo pátky.

Kurzy se otevírají při minimálním počtu 4 dětí, maximální počet je 12 dětí.

 

Příprava na přijímací zkoušky na 8-letá gymnázia

2. pololetí

Termín: 7. 2. 2019 - 11. 4. 2019 (neučí se 28. 2.)

Čtvrtek: 16:00 - 17:30

Cena: 2 430,-Kč /druhé pololetí

     

Termín: 8. 2. 2019 - 12. 4. 2019 (neučí se 1. 3.)

Pátek: 15:00 - 16:30

Cena: 2 430,- Kč/ druhé pololetí

 

 

 

 

Přípravný kurz z matematiky k přijímacím zkouškám na střední školy pro žáky 9.tříd ZŠ

Od školního roku 2016/2017 jsou přijímací zkoušky z matematiky povinné pro všechny druhy středních škol, včetně škol soukromých.

Je známo, že přijímačky z matematiky jsou strašákem pro mnoho žáků základních škol. Připravili jsme proto pro Vás přípravný kurz z matematiky k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školy. Náplní kurzu bude průřez učivem 2.stupně matematiky pro základní školy, s důrazem zejména na typy příkladů, které se nejvíce opakují v těchto přijímačkách :

 - algebraické výrazy a jejich úpravu

 - lineární rovnice o jedné a dvou neznámých

 - slovní úlohy

 - rovinné obrazce a výpočty v nich ( trojúhelník, čtverec, kosočtverec, obdélník, kosodélník,     kružnice .... )

 - Pythagorova věta

 - Thaletova kružnice

 - goniometrické funkce

 - objemy a povrchy těles ( koule, hranol, válec, jehlan ... )

 - konstrukční úlohy ( sestrojte trojúhelník, je - li dáno ... )

Délka kurzu je jednou týdně 2 vyučovací hodiny, tj. 90 minut .

 

Témata přípravy na osmiletá gymnázia:

(Harmonogram po jednotlivých sobotách zhruba v posloupnosti níže uvedené.)


Český jazyk
1.Zvuková stránka jazyka, hlásky, samohlásky a souhlásky, dělení slov, souhlásky znělé a neznělé, pravopis slov s obtížnými skupinami hlásek typu bě, pě, mě, vě a dalších
2.Tvoření slov a jejich význam, slova nadřazená a podřazená, spisovná a nespisovná, zdrobněliny a slova citově zabarvená, stavba slova – kořen, předpona přípona a koncovka
3.Pravopis i-y, u-ů-ú, pravidla a výjimky psaní velkých písmen, vyjmenovaná a příbuzná slova, procvičení na vzorových diktátech
4.Tvarosloví – skloňování, slovní druhy, stupňování, slovesný způsob
5.Slovosled, věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice, druhy podmětů a přísudků
6.Přímá řeč, věta uvozovací, druhy vět podle postoje mluvčího
7.Funkční styly a slohové útvary – vypravování, popis, dopis, jednoduché tiskopisy, SMS – netiketa, výběr vhodných jazykových prostředků
8.Slovní zásoba, slova jednoznačná a mnohoznačná, vhodnost užití přídavných jmen, porozumění textu, rozlišování podstatných a nepodstatných skutečností, klíčová slova, osnova textu
9.Literární druhy žánry – epika, lyrika a drama, pověst, pohádka, bajka, hádanka, charakteristika postav a prostředí, následnost dějů
10.Umělecké prostředky, jazykové prostředky, přirovnání, personifikace, rým, rytmus, rčení, přísloví a pranostiky, próza a poezie
- verš


Matematika

1.Číselná osa, porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel, zápis čísla v desítkové soustavě, číselné řády
2.Druhy početních operací a jejich výsledky, dělení a násobení x-cifernými čísly, dělení se zbytkem
3.Převody jednotek – času, délky, hmotnosti aj., slovní úlohy
4.Základní geometrické útvary – přímky, polopřímky, úsečky, rovnoběžky, různoběžky a kolmice
5.Rovinné obrazce a jejich základní charakteristika – čtverec, obdélník a trojúhelník, kružnice – průměr a poloměr
6.Tělesa – poznání tvarů, objem, druhy souměrnosti
7.Čtení informací tabulek, grafů a diagramů, jejich jednoduché konstrukce, interpretace vypočtených dat
8.Zlomky a početní operace s nimi, smíšená čísla, vzájemné transformace zlomků a desetinných čísel
9.Slovní úlohy I. – vzorové příklady z testů scio, didaktik apod.
10.Slovní úlohy II. – logické slovní úlohy a úlohy o pohybu

 

 

 

Fotogalerie