Vnitřní řád PPP Lexik

Vnitřní řád Pedagogicko-psychologické poradny Lexik

Vážení klienti,

vítáme Vás v Pedagogicko-psychologické poradně Lexik. Jde o odborné školské zařízení, které se zabývá:

 1. Odbornou péčí o děti se specifickými poruchami učení a chování a další prací s nimi a jejich rodiči tak, aby se jejich obtíže v budoucnosti co nejvíce zmírnily;
 2. vyhledáváním talentovaných dětí a další péčí o ně;
 3. odborným poradenstvím při volbě školy;
 4. poradenstvím a psychoterapií v náročných životních situacích.

Vyšetření dětí a mládeže do 18 let je možné pouze na základě informovaného písemného souhlasu rodičů.

Abyste byli Vy i Vaše děti spokojeni s návštěvou naší poradny, žádáme Vás o dodržování těchto pravidel:

 1. Dodržujte smluvený den a hodinu návštěvy. Jen tak se Vám můžeme věnovat, aniž byste museli dlouho čekat.
 2. Pokud ze závažných důvodů nemůžete dodržet den a hodinu návštěvy, sdělte nám to co nejdříve.
 3. Děti, které pracují v jednotlivých místnostech poradny, se potřebují soustředit. Prosíme, nerušte je hlukem.
 4. V zájmu jejich vlastní bezpečnosti nedovolte svým dětem, aby pobíhaly po budově poradny.
 5. Za bezpečnost dětí mimo odborné pracovny odpovídají jejich rodiče.
 6. Své věci si vezměte s sebou do odborné pracovny. PPP za jejich ztrátu nebo odcizení neručí!
 7. Prosíme rodiče, aby, pro dobrý pocit svých dětí, na ně čekali v naší recepci, nebo se pro ně vrátili v přesně domluvenou hodinu. Hledání rodičů nebo dlouhé čekání na jejich návrat děti stresuje.
 8. Prosíme, respektujte soukromí ostatních klientů, nepostávejte za dveřmi odborných pracoven.
 9. Na pracovišti poradny platí zákaz kouření.
 10. PPP Lexik účtuje každému evidovanému klientovi tzv. manipulační poplatek na jeden kalendářní rok. Z poplatků je hrazen provoz poradny, náklady na administrativu, náklady na služební cesty a podobně. Výše poplatků a prominutí poplatku je v kompetenci ředitelky PPP a zřizovatele PPP. Poplatky nejsou určeny k odměně odborných ani administrativních pracovníků poradny. Veškeré odborné služby podléhající současné platné legislativě provozuje PPP Lexik ze zákona zdarma.
 11. Před vstupem do odborné pracovny vypněte svůj mobilní telefon.
 12. Před vstupem do budovy PPP Lexik je pro každého klienta a jeho doprovod nezbytné vyplnit a podepsat Prohlášení o bezinfekčnosti klienta. Toto prohlášení je přílohou Vnitřního řádu PPP Lexik.
 13. Přílohou č. 13 Vnitřního řádu PPP Lexik je Prohlášení o bezinfekčnosti zaměstnance PPP Lexik.

Tento vnitřní řád je v tištěné formě k dispozici u sociální pracovnice PPP Lexik.

PhDr. Silvie Janovcová
Ředitelka PPP
V Roztokách dne 27. 4. 2020

Fotogalerie