Centrum prevece SPU

PREVENCE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ PRO DOBRÝ START DO ŠKOLY

Reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0051

Zahájení v dubnu 2013, ukončení v prosinci 2014

více na poradna.lexik.cz

Naším cílem je vytvořit systém včasné péče o děti předškolního a mladšího školního věku ve Středočeském kraji, které jsou ohrožené různými typy potíží, které se souhrnně označují jako specifické poruchy učení (SPU). Tyto potíže často provází nezdar ve škole, i při velkém úsilí a snaze dětí.  Naší snahou je rizika SPU u dětí zachytit ještě v předškolním věku tak, aby na základní škole nebyly demotivovány z důvodu neúspěchu.

Tohoto cíle chceme zajistit dvěma základními aktivitami: přímou prací v mateřských školách (program Lexiček) a nabídkou služeb Centra prevence SPU, které bude působit přímo v budově Lexiku.

Budeme rozvíjet znalosti pedagogů ale i rodičovské veřejnosti v oblasti identifikace a zmírňování rizik SPU, jednak formou vzdělávacích seminářů v Lexiku, jednak poskytnutím přímé praxe pedagogům v mateřských školách, ve kterých bude probíhat reedukační program speciálního kroužku Lexiček.

Aktivity v mateřských školách budou zaměřeny především na nápravy poruch chování a řeči s důrazem na dyskalkulii a dyspraxii.  Práci v mateřských školách budou vést zkušené odbornice -  etoped, speciální pedagožky a fyzioterapeutky za účasti pedagožek MŠ.

Aktivity v Centru prevence SPU budou zaměřeny na poradenské služby (individuální konzultace formou strukturovaného diagnostického rozhovoru, v odůvodněných případech i diagnostika, následná reedukace) a logopedii.

Bude probíhat spolupráce se základními školami (např. testování školní zralosti) a poradenství pro pedagogy v oblasti problémového chování žáků.

Cílové skupiny našich aktivit jsou:

 • děti s rizikem speciálních vzdělávacích potřeb od 3 let, konkrétně děti s rizikem poruch chování, řeči, s rizikem SPU s důrazem na dyskalkulii a dyspraxii.
 • rodiče těchto dětí
 • pracovníci škol a školských zařízení

Zapojíme:

 • mateřské školy (program Lexiček)
 • učitelky a učitele MŠ, ZŠ a SŠ (účast na seminářích a konzultace)
 • děti z MŠ (zařazených do programu Lexiček)
 • rodiče (setkání s rodiči a individuální konzultace)i
 • děti (strukturované diagnostické rozhovory, skupinové nápravy v poradenském centru)
 • děti (testy školní zralosti a logopedická péče)

Aktivity projektu:

 1. Diagnostika dětí - včasný záchyt rizika SPU u předškolních dětí
 2. Program Včasná péče - reedukační Superkroužek pro mateřské školy
 3. Tvorba metodických materiálů programu Včasná péče  
  • metodika pro rodiče dětí
  • metodika pro pedagogy MŠ
  • metodika Superkroužku Lexiček
 4. Centrum prevence SPU - individuální konzultace v oblasti SPU a logopedická péče
 5. Centrum prevence SPU - skupinové nápravy pro předškoláky
 6. Centrum prevence SPU - testy školní zralosti a vyšetření dětí mladšího školního věku
 7. Centrum prevence SPU - vzdělávání rodičů dětí a semináře pro pedagogy počátečního vzdělávání
 8. Centrum prevence SPU - poradenství pro pedagogické pracovníky
  • 2 semináře pro pedagogy MŠ
  • 2 semináře pro pedagogy ZŠ
  • 8 seminářů pro rodiče