Pedagogicko-psychologická poradna Lexik

Vážení klienti,

naše pracovní doba je ode dne 5. 10. 2020 v souladu s nouzovým stavem v ČR omezena na dobu od 8 do 13 hodin. Pedagogicko-psychologická poradna funguje i nadále, nicméně do budovy poradny je povolen vstup pouze objednaným klientům s jedním doprovodem.

Vzhledem k tomu, že Vám i nadále chceme poskytovat ty nejlepší služby, je naší povinností reagovat na vývoj situace v souvislosti s nemocí COVID-19. Jsme přesvědčeni o tom, že nejlepším důkazem kvalitního partnerství je respektování práv druhých, zájem a péče o zdraví nás všech.

Vzhledem ke skutečnosti, že naše zařízení navštěvují klienti z různých částí regionu, ale také klienti z jiných regionů v České republice i klienti žijící trvale mimo naši republiku, není možné se řídit pouze skutečností vztahující se k výskytu tohoto onemocnění jen v dané lokalitě. Po pečlivém vyhodnocení všech rizik jsme dospěli k názoru, že zvýšená opatrnost je na místě.

 

S účinností od 1. 9. 2020 proto platí pro všechna naše regionální zařízení tato pravidla:

  • Vstup do budovy PPP pouze v roušce.
  • Zda bude vyšetření realizováno v roušce či s nasazeným štítem posoudí odborný zaměstnanec.
  • Dodržujte čas objednávky.
  • U vchodu do budovy si ošetřete ruce dezinfekcí.
  • Dodržujte, prosím, dostatečný odstup od ostatních klientů i našich zaměstnanců.
  • Zdržujte se v prostorách budovy pouze po nezbytně nutnou dobu.
  • Používejte vyhrazené toalety pro klienty.
  • V případě, že máte podezření na virové onemocnění, nebo jste v karanténě, sdělte tuto skutečnost telefonicky nebo emailem našim administrativním nebo odborným zaměstnancům, jejichž jména a kontakty máte uvedeny na pozvánce, a dohodněte si náhradní termín.
  • Elektronická a telefonická forma komunikace se v době nouzového stavu osvědčila, proto prosíme o její využívání zejména na podzim, kdy riziko přenosu nákazy při osobním kontaktu narůstá.
  • Potvrzení o bezinfekčnosti od klientů ani odborných pracovníků se již nevyžaduje.

Děkujeme Vám za respektování výše uvedených pravidel, která naleznete i na našem webu www.lexik.cz. Věříme, že vše přečkáme ve zdraví a i díky Vám budeme schopni vyšetřit co nejvíce možných klientů.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu,

PPP Lexik


Pedagogicko-psychologická poradna Lexik, místo poskytované služby  – Obránců Míru  2348, Roztoky 

(dále jen PPP) je společnost s ručením omezeným.  Jako školské poradenské zařízení je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT od 1.9.2015.

Činnost PPP vyplývá ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je dána zejména vyhláškami 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších právních předpisů (zejména vyhl. 197/2016 sb. ve znění pozdějších platných předpisů) a vyhl. 73/2005 Sb. O vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných ve znění pozdějších právních předpisů (zejména vyhl. 27/2016 sb ve znění pozdějších platných předpisů).

PPP poskytuje „služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství a pedagogicko-psychologickou pomoc při výchově a vzdělávání žáků“. Naším základním posláním je tedy poskytovat pomoc (psychologickou, psychoterapeutickou, speciálně pedagogickou, metodickou a primární prevenci rizikového chování) dětem a žákům ve věku 3-26 let, jejich rodičům a učitelům všech typů škol. Učitelům, kromě metodické pomoci, můžeme nabídnout také supervizi.

Fotogalerie