Jak se objednat

Do poradny se můžete objednat těmito způsoby: 

 1. elektronicky: zaslaním on-line objednávky / nebo využitím on-line formuláře na našem webu
 2. osobně přímo v PPP na adrese Obránců míru 2348, Roztoky u Prahy
 • Nezletilého klienta objednává zákonný zástupce, zletilý klient se objednává sám.
 • Škola může objednat svého žáka pouze se souhlasem rodičů. Nutné je jasně definovat důvod vyšetření jak rodičům, tak i poradně.
 • Pokud o vyšetření nezletilého dítěte či žáka žádá pěstoun popř. pěstoun na přechodnou dobu, je nutné, aby doložil jasně specifikované pověření soudu, ze kterého jednoznačně vyplývá, že je pověřen dítě svěřené do pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu zastupovat v odborném pedagogicko-psychologickém a kariérním poradenství a všech dalších záležitostech, které z činnosti školského poradenského zařízení vyplývají. Jelikož pracujeme s citlivými daty, není pouhý rozsudek o svěření do péče z právního hlediska dostatečný, pokud není vymezeno přesněji. (Žádost na příslušný soud zasílá sám pěstoun).

V případě, že získání souhlasu zákonného zástupce je spojeno s překážkou obzvláště obtížně překonatelnou (pobyt zákonného zástupce v zahraničí, neznámé místo pobytu zákonného zástupce, výkon trestu zákonného zástupce, hospitalizace zákonného zástupce v souvislosti se závažným tělesným nebo psychickým stavem apod.) se postupuje následovně:

 1. OSPOD potvrdí pěstounovi existenci dané, obzvláště obtížně překonatelné až nepřekonatelné překážky v pořízení informovaného souhlasu zákonného zástupce.
 2. pěstoun předloží zplnomocnění zákonným zástupcem ke konkrétním úkonům po dobu školní docházky dítěte, k úkonům:
 • žádost o vyšetření v PPP,
 • doprovod na vyšetření v PPP,
 • převzetí zprávy a doporučení konzultace výsledků,
 • následná péče,
 • spolupráce PPP se ZŠ ve prospěch dítěte.

Zajištění této plné moci opět pomůže pěstounovi vyřídit příslušný OSPOD.