Naši odborníci

PhDr. et Mgr. Silvie Janovcová

Dlouholetá a zakládající ředitelka poradny, metodik, speciální pedagog
silvie.janovcova@lexik.cz

Jsem speciální pedagog, etoped, psychoterapeut, psycholog. Moje práce je spojena s poruchami učení a chování, ale hlavně s mojí dcerou, která byla impulsem pro moji současnou profesní orientaci.
Bylo těžké vyrovnat se s dceřiným postižením ve formě DMO, ale zároveň to bylo motorem, proč se o problematiku poruch učení a chování zabývat.

Pracuji jako speciální pedagog v pedagogicko-psychologické poradně. Vystudovala jsem speciální pedagogiku vychovatelství, poté speciální pedagogiku oborovou a následně pak jsem složila státní rigorózní zkoušku z filosofie. Kromě poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie) se zabývám diagnostikou, poruchami chování, alternativními způsoby vyučování čtení.  Zajímají mě otázky spojené s integrací jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve své soukromé etopedické praxi se zabývám primárně řešením obtíží v oblasti poruch chování a učení. Nedílnou součástí je i manželské a párové poradenství.

Svoje zkušenosti aplikuji ve formě pedagogické činnosti na ZČU Plzeň, VSERS České Budějovice a VOŠ Plzeň.  Od roku 2011 spolupracuji s PPP Lexik Roztoky. V rámci grantových projektů spolupracuji s poradnou Lexik na vytvoření validního projektu k vytvoření programu k rozvíjení prosociálního chování dětí předškolního věku.

Mgr. Martina Kuchyňková

Speciální pedagožka, Zástupkyně ředitelky PPP Lexik, metodička prevence pro školy, metodička pro poradnu
martina.kuchynkova@lexik.cz

Jsem speciální pedagožka – psychopedka, somatopedka, logopedická asistentka, arteterapeutka, mám výcvik v relaxačních technikách. Pracovala jsem v PPP, v SPC, v sociálních službách. Mám zkušenosti s prací s klienty od 3 let až do dospělého věku, s diagnostikou, s následnou péčí, s konzultacemi rodičům a učitelům.

Pracovala jsem s jedinci s poruchami učení, s poruchami chování, s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, s tělesným postižením, s vadami řeči, s psychiatrickým onemocněním, s jedinci s více vadami, s jedinci z bilingvního prostředí, s jedinci z odlišného kulturního prostředí nebo s jinými životními podmínkami. V PPP Lexik s.r.o. v Roztokách u Prahy pracuji jako speciální pedagožka – diagnostička školní zralosti, SPU – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie – u žáků MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, u studentů VŠ, provádím zácvik do reedukačních postupů, dávám konzultace rodičům i učitelům.

PhDr. Mgr. Silvie Janovcová

PhDr. Silvie Janovcová

ředitelka PPP, metodička, spec. ped., psycholožka, logopedka, etoped - vyšetření škol. zralosti, poradenství SPU, poradna
Mgr. Martina Kuchyňková

Mgr. Martina Kuchyňková

speciální pedagožka

Mgr. Kateřina Hourová

psycholožka

Eva Hrazděrová

1. - 2. stupeň ZŠ, logopedie, logopovídání

Mgr. Daniel Štípal

Psycholog

RNDr. Nikola Klierová, Ph.D.

Sociální pracovnice

Mgr. Olga Ferdová

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Mgr. Irena Rajnyšová