Mgr. Olga Ferdová

Speciální pedagožka  a rodinná  terapeutka.

V pedagogicko - psychologickém poradenství pracuji od roku 1988. Zpočátku jsem poskytovala poradenské služby především klientům středoškolského věku. Od roku 1991 pracuji s klienty od 4 roků věku až po dospělé studenty středních škol. Nedílnou součástí poradenských služeb je práce s rodiči  neplnoletých klientů.
V pedagogicko-psychologické poradně jsem se věnovala vždy především diagnostice  (specifické poruchy učení žáků ZŠ a SŠ,  školní  zralost předškolních dětí, výchovné obtíže), reedukaci a terapeutické práci.  V období šesti roků jsem pracovala v PPP také v oblasti prevence sociálně patologických jevů s žáky ZŠ. Dvacet roků jsem pedagogicko - psychologickou poradnu vedla jako ředitelka a vedoucí pracoviště.

Osm roků jsem byla současně externím pracovníkem Centra krizové intervence a Linky důvěry.

Speciální pedagogiku  jsem  vystudovala  na  Karlově univerzitě v Praze.  Studium jsem ukončila v roce 1989. Vzdělání a odborné kompetence jsem si postupně rozšiřovala absolvováním odborných seminářů i dlouhodobých  výcviků  (např. SUR sebezkušenostní výcvik ve skupinové terapii Skálův institut, Terapie rodinných systémů v Institutu rodinné terapie v Praze v Motole,  Práce s rodinou v PPP, Prevence sociálně patologických jevů, Základní kurz krizové intervence REMEDIUM Praha, Diagnostika SPU adolescentů a dospělých, Proškolení odborníků pro uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky v IPPP ČR a jiné).

Nyní pracuji ve vzdělávacím centru Lexik v Roztokách v projektu prevence specifických poruch učení  (dyslexie, dyspraxie a dyskalkulie) s předškolními dětmi v MŠ a v pedagogicko-psychologické poradně, kde se věnuji diagnostice obtíží předškolních dětí, žáků ZŠ a SŠ. Pracuji rovněž v projektu  ZŠ v Roztokách v oblasti studijního a prospěchového poradenství.