Přípravka na víceletá gymnázia - ČJ+MA

Typ kurzu:
Věková skupina:
školáci 1. st. ZŠ
Štítky:
Doporučujeme
E-shop
Skladem
380 Kč /ks bez DPH 314 Kč /kscena jedné lekce 90 minut 

Pro děti 5. tříd ZŠ

TERMÍN

Středa 15.00 - 16.30 hod.

Začínáme v týdnu od 11. 9. 2023 a ve 2. pololetí pokračujeme až do termínu přijímacích zkoušek.

CENA

380 Kč s DPH/lekce 90 minut 

Kurz povede kvalifikovaná lektorka Mgr. Iva Kokaislová (učitelka ZŠ), se kterou spolupracujeme již řadu let.

Jakým tématům se budeme společně věnovat?

Český jazyk

 1. Zvuková stránka jazyka, hlásky, samohlásky a souhlásky, dělení slov, souhlásky znělé a neznělé, pravopis slov s obtížnými skupinami hlásek typu bě, pě, mě, vě a dalších
 2. Tvoření slov a jejich význam, slova nadřazená a podřazená, spisovná a nespisovná, zdrobněliny a slova citově zabarvená, stavba slova – kořen, předpona, přípona a koncovka
 3. Pravopis i-y, u-ů-ú, pravidla a výjimky psaní velkých písmen, vyjmenovaná a příbuzná slova, procvičení na vzorových diktátech
 4. Tvarosloví – skloňování, slovní druhy, stupňování, slovesný způsob
 5. Slovosled, věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice, druhy podmětů a přísudků
 6. Přímá řeč, věta uvozovací, druhy vět podle postoje mluvčího
 7. Funkční styly a slohové útvary – vypravování, popis, dopis, jednoduché tiskopisy, SMS a emailová etiketa, výběr vhodných jazykových prostředků
 8. Slovní zásoba, slova jednoznačná a mnohoznačná, vhodnost užití přídavných jmen, porozumění textu, rozlišování podstatných a nepodstatných informací, klíčová slova, osnova textu
 9. Literární druhy a žánry – epika, lyrika a drama, pověst, pohádka, bajka, hádanka, charakteristika postav a prostředí, následnost dějů
 10. Umělecké prostředky, jazykové prostředky, přirovnání, personifikace, rým, rytmus, rčení, přísloví a pranostiky, próza a poezie

Matematika

 1. Číselná osa, porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel, zápis čísla v desítkové soustavě, číselné řády
 2. Druhy početních operací a jejich výsledky, dělení a násobení x-cifernými čísly, dělení se zbytkem
 3. Převody jednotek – času, délky, hmotnosti aj., slovní úlohy
 4. Základní geometrické útvary – přímky, polopřímky, úsečky, rovnoběžky, různoběžky a kolmice
 5. Rovinné obrazce a jejich základní charakteristika – čtverec, obdélník a trojúhelník, kružnice – průměr a poloměr
 6. Tělesa – poznání tvarů, objem, druhy souměrnosti
 7. Čtení informací z tabulek, grafů a diagramů, jejich jednoduché konstrukce, interpretace vypočtených dat
 8. Zlomky a početní operace s nimi, smíšená čísla, vzájemné transformace zlomků a desetinných čísel
 9. Slovní úlohy I. – vzorové příklady z testů scio, didaktik apod.
 10. Slovní úlohy II. – logické slovní úlohy a úlohy o pohybu

 

 

 

Mohlo by Vás zajímat

Ruština pro děti

E-shop
Věková skupina:
školáci 1. st. ZŠ
školáci 2. st. ZŠ
Termíny:
dle dohody
Cena:
4 680 Kč /pololetí