Přípravka na víceletá gymnázia - ČJ+MA

Typ kurzu:
Věková skupina:
školáci 1. st. ZŠ
Štítky:
Doporučujeme

Pro děti 5. tříd ZŠ

Kdy: středa 15.00 - 16.30 hod.

Začínáme v týdnu od 11. 9. 2023 a ve 2. pololetí pokračujeme až do termínu přijímacích zkoušek. A jakým tématům se budeme společně věnovat?

Český jazyk

 1. Zvuková stránka jazyka, hlásky, samohlásky a souhlásky, dělení slov, souhlásky znělé a neznělé, pravopis slov s obtížnými skupinami hlásek typu bě, pě, mě, vě a dalších
 2. Tvoření slov a jejich význam, slova nadřazená a podřazená, spisovná a nespisovná, zdrobněliny a slova citově zabarvená, stavba slova – kořen, předpona, přípona a koncovka
 3. Pravopis i-y, u-ů-ú, pravidla a výjimky psaní velkých písmen, vyjmenovaná a příbuzná slova, procvičení na vzorových diktátech
 4. Tvarosloví – skloňování, slovní druhy, stupňování, slovesný způsob
 5. Slovosled, věta jednoduchá a souvětí, základní skladební dvojice, druhy podmětů a přísudků
 6. Přímá řeč, věta uvozovací, druhy vět podle postoje mluvčího
 7. Funkční styly a slohové útvary – vypravování, popis, dopis, jednoduché tiskopisy, SMS a emailová etiketa, výběr vhodných jazykových prostředků
 8. Slovní zásoba, slova jednoznačná a mnohoznačná, vhodnost užití přídavných jmen, porozumění textu, rozlišování podstatných a nepodstatných informací, klíčová slova, osnova textu
 9. Literární druhy a žánry – epika, lyrika a drama, pověst, pohádka, bajka, hádanka, charakteristika postav a prostředí, následnost dějů
 10. Umělecké prostředky, jazykové prostředky, přirovnání, personifikace, rým, rytmus, rčení, přísloví a pranostiky, próza a poezie

Matematika

 1. Číselná osa, porovnávání čísel, zaokrouhlování čísel, zápis čísla v desítkové soustavě, číselné řády
 2. Druhy početních operací a jejich výsledky, dělení a násobení x-cifernými čísly, dělení se zbytkem
 3. Převody jednotek – času, délky, hmotnosti aj., slovní úlohy
 4. Základní geometrické útvary – přímky, polopřímky, úsečky, rovnoběžky, různoběžky a kolmice
 5. Rovinné obrazce a jejich základní charakteristika – čtverec, obdélník a trojúhelník, kružnice – průměr a poloměr
 6. Tělesa – poznání tvarů, objem, druhy souměrnosti
 7. Čtení informací z tabulek, grafů a diagramů, jejich jednoduché konstrukce, interpretace vypočtených dat
 8. Zlomky a početní operace s nimi, smíšená čísla, vzájemné transformace zlomků a desetinných čísel
 9. Slovní úlohy I. – vzorové příklady z testů scio, didaktik apod.
 10. Slovní úlohy II. – logické slovní úlohy a úlohy o pohybu

Cena: 380 Kč s DPH/lekce 90 minut 

Kurz povede kvalifikovaná lektorka Mgr. Iva Kokaislová (učitelka ZŠ), se kterou spolupracujeme již řadu let.

Přihlášku najdete v menu Kontakty/Přihlášky a formuláře.

Mohlo by Vás zajímat

Ruština pro děti

Věková skupina:
školáci 1. st. ZŠ
školáci 2. st. ZŠ
Termíny:
ne
Cena:
4 680 Kč / pololetí