Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Velká část mé odborné práce je spojena s poruchami učení od narození do dospělosti. V této oblasti jsem napsala 5 knih a nespočet článků, s výsledky výzkumu jsem vystupovala a vystupuji na konferencích u nás i v zahraničí.  Východiskem mi byly poznatky a zkušenosti z práce ve specializovaných třídách pro žáky s dyslexií, kde jsem 13 let učila po ukončení studia speciální pedagogiky na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. Poté jsem pracovala ve Výzkumném ústavu pedagogickém a učila na PedF UK. Od roku 1995 dosud vedu kurzy pro učitele po celé republice i v zahraničí. Od roku 2005 pracuji jako docent na husitské teologické fakultě UK v Praze. Postupně jsem získala tituly PaedDr. (doktorát pedagogiky), CSc. (vědecká hodnost za práci s jedinci s dyslexií) a obhájila jsem titul docent opět v oblasti poruch učení. Kromě poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie) se zabývám diagnostikou, poruchami chování, alternativními způsoby vyučování čtení.  Zajímají mě otázky spojené s integrací jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami (několik let jsem vyučovala žáky s mentální retardací).

V roce 1994 jsem založila nakladatelství DYS, kde vydávám své pracovní materiály pro práci s dětmi s dyslexií. Texty, které tehdy vznikaly, se v menších obměnách prodávají dodnes.

V roce 1999 jsme společně s přáteli založili Českou společnost „Dyslexie“. Od té doby jsem její předsedkyní.  Připravujeme pravidelné konference, zajišťujeme spolupráci se zahraničím. Pravidelně se účastním zahraničních konferencí a nové poznatky se snažím šířit u nás.

V rámci grantových projektů provádím diagnostiku studentů s dyslexií na UK, zabývám se předškolními dětmi (prevence školního selhávání v mateřských školách se zaměřením na dyslexii, dyspraxii a dyskalkulii) v organizaci Lexik, spolupracuji se ZŠ v Roztokách.

web: www.zelinkova.cz
email: olga@zelinkova.cz